Mediawet

De belangrijkste wetgeving waarmee radio te maken heeft, is de Mediawet. Daarnaast dient radio zich ook te houden aan de afspraken die zijn vastgelegd via zelfregulering. Hieronder hebben we de voornaamste voorschriften voor de publieke en commerciële zenders opgenomen.

  Publieke zenders Commerciële zenders
Max. reclamezendtijd 10% van de zendtijd per jaar van totale landelijke omroep en 15% van dagelijkse zendtijd en ten hoogste 12 minuten per uur. 15% van dagelijkse zendtijd en ten hoogste 12 minuten per uur.
Min. duur reclameblok Indien programma-onderbreking: minimaal 1 minuut. Indien programma-onderbreking: geen minimum.
Commercial breaks Alleen breaks bij evenementen en voorstellingen waarvan volledig verslag wordt gedaan en tussen zelfstandige onderdelen of tijdens pauzes, mits programma langer dan 45 minuten duurt en na de break tenminste 20 minuten wordt voortgezet. Breaks zijn toegestaan, maar met beperkingen ten aanzien van bepaalde programma's.
Meerdere breaks in één programma Eenmaal per 30 minuten. Geen beperkingen.
Niet toegestane reclame Tabaksproducten
Beperkt toegestane reclame alcohol Vanuit de mediawet is alcoholreclame niet toegestaan tussen 06:00 uur en 21:00 uur. Overige regels vallen onder de zelfregulering (zie onderstaande artikelen m.b.t. reclamecode voor
alcoholhoudende dranken).
Beperkt toegestane reclame kansspelen Kansspelen: Niet toegestaan bij programma's specifiek gericht op minderjarigen.


Zelfregulering

Op het gebied van zelfregulering dient met name de Reclame Code te worden genoemd. Iedereen die meent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels in de Reclame Code kan hierover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Dit onafhankelijke klachtenorgaan beoordeelt na een transparante, snelle procedure of een reclame in strijd is met de Reclame Code. In het geval van een overtreding van de Code, beveelt de Commissie de betrokken adverteerder(s) aan voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De afdeling Monitoring & Compliance controleert vervolgens of de adverteerder gevolg heeft gegeven aan deze aanbeveling.

Voor radio zijn vooral de volgende onderdelen van de Reclame Code van belang:

Artikel 21.
Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook mag geen publiek bereiken dat voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen. Voor reclame-uitingen geldt als maatstaf voor het bereik het algemeen in de markt geaccepteerd bereikonderzoek. Voor evenementen gelden de bezoekcijfers als maat voor het bereik. De bewijslast ter zake van het bereik rust op de adverteerder, die zich daarbij moet baseren op algemeen in de markt geaccepteerde luistercijfers. Voor websites moet het gebruikersprofiel aannemelijk worden gemaakt.

Artikel 22.
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio direct voorafgaand aan, tijdens, of direct volgend op programma's die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luistercijfers voor meer dan 25% worden gehoord door minderjarigen.

Artikel 23.
lid 1 Op jongerenzenders mag geen reclame voor alcoholhoudende drank worden gemaakt.
Een jongerenzender is volgens de Reclame Code een zender waarvan meer dan 25% van het totale luisterpubliek bestaat uit minderjarigen. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het luisterpubliek wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de luistercijfers, afgezet tegen het gehele programma-aanbod van een zender. Het percentage dient te worden gemeten via algemeen in de markt geaccepteerd luisteronderzoek. Jaarlijks wordt door de branche vastgesteld, op basis van onderzoek door een onafhankelijk bureau, welke omroepen zijn aan te merken als jongerenzender.

Voor 2014 is dit de zender SLAM!FM. Lees meer hierover in het persbericht van STIVA.

Naast de algemene Reclame Code zijn er nog enkele bijzondere reclamecodes:

Reclamecode voor geneesmiddelen
De Keuringsraad KOAG/KAG zorgt ervoor dat publieksreclame voor geneesmiddelen voorzien dient te zijn van een geldig toelatingsstempel afgegeven door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG). Bij klachten over reclame-uitingen, die zijn beoordeeld door de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) kan de Reclame Code Commissie dan wel het College van Beroep rekening houden met het oordeel van de KAG. De Keuringsraad KOAG/KAG toetst de publieksreclame preventief, behandelt klachten, stelt normen op en geeft vooraf adviezen over voorgenomen activiteiten met betrekking tot genoemde publieksreclame. De Codes (Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen en de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten) hebben een duidelijke wettelijke basis. Naleving van de Codes impliceert dat de reclame-uiting in principe in overeenstemming is met de wet.

Van belang voor radioreclame is met name het onderstaande artikel:
16.1. Tot het publiek gerichte reclame bevat tenminste:
a. de naam van het geneesmiddel;
b. de generieke naam van de werkzame stof indien het geneesmiddel slechts één
werkzaam bestanddeel bevat;
c. de gegevens die voor een goed gebruik van het geneesmiddel onontbeerlijk zijn;
d. een uitdrukkelijk verzoek om aandachtig de bijsluiter cq de tekst op de buitenverpakking te lezen.
Om aan de voorwaarden van deze code te voldoen, wordt in radioreclame vaak het zinnetje "Lees voor gebruik de bijsluiter" opgenomen.

Reclamecode voor leningen, beleggingen en onroerende zaken
Reclame voor vormen van sparen, leningen en/of investeringen mag geen beweringen bevatten die het publiek kunnen misleiden over de voorwaarden van de lening of de aangeboden waardepapieren, de ware of geschatte opbrengst of de voorwaarden van rentebetaling en aflossing. In de radiocommercial moet daarom het zinnetje worden opgenomen: "let op, geld lenen kost geld". Als een financiële dienstverlener in een reclame-uiting via de radio informatie verstrekt over een complex product, dient hij daarbij tevens informatie te geven over de belangrijkste financiëe risico's van dat product, en, indien het een beleggingsobject betreft, de belangrijkste overige risico's die samenhangen met dat product. In dit geval wordt aan de boodschap toegevoegd: "Loop geen onnodig risico, lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico voor dit product zeer groot is. Indien een financiële dienstverlener in een reclame-uiting via de radio informatie verstrekt over een historisch of toekomstig rendement van een complex product, dient hij daarbij of op enig ander moment voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake dat product tevens informatie over de belangrijkste kosten van dat product. In radioreclame wordt vaak het zinnetje "Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst" gebruikt.